Βαρδούσια

Βαρδούσια Όρη - Τόσο κοντά αλλά και τόσο μακριά! Κρατάω από κάποια κοιλάδα εκεί μέσα. Σλαβικό αίμα. Βαλκάνιο έστω!
0