Ελληνικό κείμενο και TeXShop

Πριν μερικά χρόνια, είχα γράψει το βιογραφικό μου σημείωμα με iso-8859-7 encoding με το TexnicCenter, MiKTex σε περιβάλλον Windows. Στο MAC OS x χρησιμοποιώ το MacTex με ΤeXShop ως editor. Το TeXShop δεν μπορέσε να διαβάσει σωστά το encoding αυτό. Έπρεπε να ξαναγράψω το κείμενο με UTF-8 encoding με την επιλογή utf8x για το inputenc package (όπως γράφει και το Not So Short Introduction To Latex, αλλά δυστυχώς με ψιλά γράμματα...).

Παρακάτω υπάρχει ένα απλό template για να γράψετε ελληνικά με χρήση LaTeX με encoding UTF-8. Σιγουρευτείτε πως το encoding που χρησιμοποιείτε είναι το UTF-8 και κάνε copy-paste τις ακόλουθες γραμμές:


\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[english,greek]{babel}
\usepackage{ucs}
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}

\usepackage[pdftex]{graphicx,color}
\usepackage{tabularx}
\usepackage{CV}
\usepackage{url}

\title{\textlatin{English} αλλά και ελληνικά!}
\author{Ανδρέας Δασκαλόπουλος}

\begin{document}
\maketitle
\end{document}


Σε αναζήτηση στην ελληνική blogoσφαιρα βρήκα και το εξής post: Ελληνικά στο TeX/LaTeX με το XeTeX.

Update: Διαβάστε το νεότερο post για το θέμα.
3